Na ceste za zdravím hľadajme nové súvislosti

Zatiaľ čo sa klasická medicína v poslednej dobe liečbe rastlinnými liekmi začína postupne otvárať, v medicíne holistickej (komplementárnej, alternatívnej) patrí fytoterapia k základným liečebným metódam.  Lekári, ktorí sú k daným metódam naklonení, využívajú vo svojej praxi prevažne bylinné extrakty, ktoré sú kombináciami účinných látok a informačných zložiek. 
 
Energetika ľudského organizmu je ucelený a navzájom prepojený systém, bez ktorého správneho fungovania sa dostávame od pocitu zdravia do disharmónie, a nakoniec až k chorobe, ktorá pri pretrvávajúcom neliečení prechádza do chronického štádia, či do ťažšej choroby. A pretože všetko so všetkým súvisí, môže byť cesta od príčiny k prejavu choroby rozlične dlhá a niekedy veľmi ťažko "vystopovateľná".
Liečením len samotných príznakov, ako to robí vo väčšine prípadov klasická medicína, nedochádza často k uzdraveniu. Choroba sa vracia na rovnaké miesto alebo sa pri potlačení prirodzenej odpovede organizmu, akou je napríklad zápal, dokonca "presťahuje" na inú, pre organizmus dôležitejšiu časť tela.
 
Na správnu stopu príčiny choroby nás vždy privedie diagnostika prístrojom EMC 2006, ktorá spoľahlivo ukáže oslabený systém a pomôže nájsť vhodný regeneračný postup. 
V praxi takto určujeme slabé miesta v organizme, kde síce ešte nemusia byť viditeľné poškodenia na fyzickej úrovni (klasické vyšetrenia - negatívne), ale už sa tu objavuje energetický deficit, a je teda potrebné daný orgán alebo tkanivo posilniť vhodným potravinovým doplnkom. 
 
V inom prípade sa už problém v organizme prejavil poškodením určitej funkcie a my cieleným výberom potravinových doplnkov podporíme "naštartovanie" ozdravovacích mechanizmov.
Hoci je v súčasnosti na našom trhu množstvo rôznych bylinných preparátov a potravinových doplnkov, nie vždy je ich výber presne zacielený, a nie je tak dosiahnutý želaný výsledok. V tomto smere teda každopádne odporúčame spoľahnúť sa na výber produktov pomocou EMC 2006. 
Mali by sme vedieť, že všetko, čo sa v nás a s nami deje, nie je osamotený proces, ale dôsledok čohosi iného a zároveň aj príčina niečoho ďalšieho. Na tej najbazálnejšej úrovni nášho bytia sa možno na ceste za zdravím odraziť od spojitosti vecí fyzických s pochodmi duševnými. Je síce možné tváriť sa, že táto súvislosť neexistuje (opäť narážam na princípy západnej medicíny), ale bez uvedomenia si súvislostí nepovedie naša cesta jednoznačne k cieľu. Oslabenie určitého fyzického systému má za následok disharmóniu aj v psychickom prežívaní, a to isté platí aj naopak. Inak povedané - energia medzi súvisiacim fyzickým a psychickým systémom neprúdi plynulo ani jedným smerom. A ešte inak - nevyrovnaná psychika a deformované prežívanie dáva základ chorobe vo fyzickom tele, a naopak už vyvinutá choroba tela znemožňuje čisté a ničím neskalené psychické prežívanie. 
 

Čo s tým? 

V prvom rade je nutné byť prístupný zmenám vo svojom živote. Mali by sme hľadať skryté príčiny ťažkostí a potom na ich odstránení krok po krôčiku pracovať. V tomto procese nám môžu pomáhať tiež produkty NUTRILITE ™, pretože prinášajú do organizmu informácie určené nielen pre telo fyzické, ale zároveň pomáhajú naštartovať zmeny v spôsobe nazerania na veci okolo nás, v spôsobe myslenia a prežívania. Svojím prežívaním ovplyvňujeme svoje myslenie, svojim myslením svoje konanie a svojim konaním svoj život. Cesta k zdraviu vedie cez pochopenie súvislostí odohrávajúcich sa vo vnútornom svete a je na každom z nás, nakoľko dokážeme prijať tieto nové súvislosti a plne prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a život. Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím Cesta za zdravím